How to use

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.ติดต่อที่ฟร้อนท์

แจ้งกับทางฟร้อน์โรงแรม หรือร้านค้าที่ร่วมรายการว่าต้องการใช้บริการ KDS(KIX DELIVERY SERVICE) หรือแสดงบัตรข้อมูลaข้างต้นให้กับทางพนักงาน

2.กรอก

กรอกใบลงทะเบียนการใช้บริการของบริษัท มารุวะอุนยู โดยให้คุณลูกค้าตรวจสอบข้อยกเว้นเกี่ยวกับประกันความเสียหาย พร้อมเซ็นต์รับทราบข้อกำหนด เพื่อรับสำเนาใบลงทะเบียน (ใบรับสัมภาระ)

3.ฝากสัมภาระ

ฝากสัมภาระที่ฟร้อนท์ของโรงแรม หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ

4.มุ่งหน้าไปยังสนามบิน

การชำระเงิน หรือการใช้คูปองสามารถดำเนินการได้ที่เคาน์เตอร์สนามบินคันไซ
(โรงแรม หรือ ร้านค้าบางส่วนอาจต้องดำเนินการชำระเงินก่อน พร้อมการลงทะเบียน)