KDS station (KDS สเตชั่น)

KDS station (KDS สเตชั่น)

 • ช่วงเวลาทาการ:9:00 – 21:00 น
 • การเดินทาง:เดินออกจากสถานีชินไซบาชิ ประตูทางออกหมายเลข 5 ไปประมาณ 5 นาที
 • Kodaimaru building 1 F 2-chome-2-22 Shinsaibashisuji, Chuo-ku, Osaka city
 • วันหยุดทำการ : วันพธุท่ี 2 ของแต่ละเดือน

 Google map

kds station

KDS station

ศูนย์บริการของ KDS ภายในย่านร้านค้าชินไซบาชิใจกลางเมืองโอซาก้า นอกจากบริการขนส่งสัมภาระแล้ว ยังมีบริการอื่นๆ ดังนี้จุดรับฝากสัมภาระชั่วคราว จุดลงทะเบียนขนส่งสัมภาระ จำหน่ายกระเป๋าเดินทางที่ผลิตภายในประเทศญี่ปุ่น

 • 1

  รับฝากสัมภาระชั่วคราว

 • 2

  ขนส่งสัมภาระ

 • 3

  จำหน่ายกระเป๋าเดินทางจากญี่ปุ่น